Kommunestruktur – tankar så langt…

I møtet i juni drøfta Granvin heradsstyre framtidig kommunestruktur. Det var ei god drøfting der representantane kom med sine tankar rundt spørsmålet om kva retning ein på dette tidspunktet ynskjer å gå. Det vart ikkje gjort noko formelt vedtak i saka. Det var lagt fram ei saksutgreiing til møtet utan framlegg til vedtak. Ordførar sitt mål med drøftinga var å høyra kva haldningar heradsstyret i Granvin har i dette spørsmålet pr idag, og få signal for det vidare kommunestrukturarbeidet. I løpet av prosessen som har vore har ordførarane i Eidfjord, Granvin, Ullensvang og Ulvik funne at desse fire kanskje kan vera eit mogeleg alternativ. Det var svært viktig å få heradsstyret sitt syn på dette.

Etter møtet har det vore fleire lesarinnlegg i lokalavisa. Det er bra. Det er viktig at innbyggjarane engasjerer seg i dette spørsmålet som er ei svært stor og viktig sak i tida. Lesarinnlegga til no har peika på at Granvin må sjå mot Voss. Eg har det siste året fått eit stort tal meiningsytringar frå innbyggjarane i Granvin, og det store fleirtalet gjev uttrykk for at Granvin bør snakka med nabokommunar i Hardanger. Så det lovar godt for gode diskusjonar framover.

Eg tillet meg å kommentera nokon påstandar/merknader i dei nemnde lesarinnlegga. Når det er snakk om kva ende ein byrjar i i denne saka, så meiner eg at etter meir enn 20 års samarbeid i Hardanger er det høgst naturleg å starta drøftingane om endring av kommunegrenser der. Og for litt over eit år sidan vart temaet teke opp i Hardangerrådet.    Eg gjer merksam på at kommunesenter på Bu ikkje har vore nemnt i samtalane mellom desse fire kommunane. Me held oss til det som kan vera rimeleg realistisk å få til. Heradsstyret er skulda for å leggja kjenslene til grunn for meiningane sine i spørsmålet om kven ein ynskjer å drøfta eventuell kommunesamanslåing med. Eg trur at det til ein viss grad vil vera kjensler knytt til dette spørsmålet uansett kva retning ein meiner heradet skal gå i. Men mi oppfatning er at heradsstyret har realistiske og kloke grunnar for å meina som dei gjer. Det er som kjent ikkje alt som kjem fram i avisa.

I ei drøfting om kommunesamanslåing er det tenestene til innbyggjarane som må vera i fokus. Eit svært viktig mål er å sikra at basale tenester(som skule, barnehage, lækjarkontor, omsorgstenester o.l.) vert verande nær innbyggjarane. Ein må finna ei organisering av desse tenestene som gjev minst mogeleg sentralisering. Eg trur kanskje dette vil vera lettare å få til med jamstore kommunar, fordi det i stor grad vil vera i alle dei involverte kommunane si interesse å ha tenestene mest mogeleg desentralisert for sine innbyggjarar. For andre område heradet har ansvar for, til dømes plankontor, kan det vera aktuelt å samla fagmiljøet frå  kommunane til eitt kontor i ei av bygdene, og kanskje eit anna fagmiljø i ei av dei andre bygdene. Kontordagar/avtalar ute i dei ulike bygdelaga vil vera aktuelt. Det vert viktig å ikkje vera for tradisjonell i tankegangen, men prøva å finna kreative løysingar for organisering av tenestene, og eg er open for gode idear.

Når det gjeld heradshus/kommunesenter så oppmodar eg kvar enkelt til å tenkja gjennom kor ofte ein har bruk for å gå på heradshuset. Kanskje det ikkje er så viktig lenger kvar heradshuset ligg? Det viktige er å ha dei basale tenestene  i nærleiken, og det er det som etter mi meining vert det aller viktigaste å arbeida for framover.

Til hausten legg me opp til folkemøte om temaet. Då håpar eg folk møter fram og seier si meining.

 

 

Advertisements
Dette innlegget vart posta under Uncategorized. Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s