Om budsjettet for 2016

Rådmannen har saman med einingsleiarane hatt eit krevjande budsjettarbeid denne hausten. Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2016 er no presentert for formannskapet.

Også dette året har det vore naudsynt å skjera ned på fleire av einingane. Nokon av årsakene er:   auka utgifter til interkommunal legevakt, nytt nødnett, auka utgifter til kjøp av IKT-tenester, auke i sosialbudsjettet, auka utgifter til brøyting, og halv husleigeinntekt i yrkesskulebygget då skulen vert flytta til Voss frå hausten.

Dette har ført til at pleie og omsorg i 2016 vil verta redusert med 1,3 stilling, og skulen får ein reduksjon på 450 000 som gjer at to klassar til vert slått saman.  I administrasjonen er rådmannen si stilling redusert med 20 %.

På den positive sida er det lagt inn 20 % stilling til psykisk helse for ungdom og 10% stilling til barnevernet (Hardanger barnevern).

Dei reduksjonane som er nemnt ovanfor har ikkje vore nok til å få budsjettet i balanse. Difor har rådmannen i tillegg føreslått auka eigedomsskatt. Det budsjettet som er lagt fram inkluderer altså ovannemnde reduksjonar pluss auke i eigedomsskatten.

AUKA EIGEDOMSSKATT ELLER DÅRLEGARE TENESTER?   Dersom eigedomsskatten ikkje skal aukast, må det skjerast meir i dei kommunale tenestene.  Rådmannen har bede einingsleiarane visa kva konsekvensar det kan gje. For alle einingane vil det bety reduksjon i tal tilsette, og her er nokre døme på konsekvensar:  – Meir samanslåing av klassar, fjerning av delingstimar i dei samanslåtte klassane. – Auke i tal born pr vaksen i barnehagen, evt redusert opningstid. – Redusert tal sjukeheimsplassar som tidvis vil gjera det naudsynt å kjøpa plassar i nabokommunar. – Redusert vaktmeisterteneste vil skapa vanskar for skule, barnehage, helse og sosial som får ei dårlegare teneste, og vedlikehaldsarbeid må nedprioriterast. – Redusert opningstid på heradshuset. Du kan finna meir detaljar om budsjettet på heimesida under fana Politikk  –  Møteplan i innsyn.

Desse nedskjeringane vil føra til dårlegare kvalitet på tenestene og utan tvil meir sårbare tenester ved sjukdom, feriar o.l. Politikarane står difor framfor ei vanskeleg prioritering. Ingen ynskjer å auka eigedomsskatten, og ingen ynskjer at viktige tenester skal verta dårlegare.

 

Advertisements
Dette innlegget vart posta under Uncategorized. Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s