Author Archives: winjum

Om budsjettet for 2016

Rådmannen har saman med einingsleiarane hatt eit krevjande budsjettarbeid denne hausten. Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2016 er no presentert for formannskapet. Også dette året har det vore naudsynt å skjera ned på fleire av einingane. Nokon av årsakene er:   auka utgifter til interkommunal legevakt, nytt … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Busetjing av flyktningar i Granvin?

Flyktningsituasjonen i fleire sør-europeiske land er for tida prekær, og det ligg eit stort ansvar også på Noreg for å hjelpa. Frå før ventar eit stort tal flyktningar i norske mottak på å få ein kommune og busetja seg i, så samla vil Noreg skulla busetja rundt … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

«Kulturbanken»

Granvin folkebibliotek er i ferd med å bli flytta til det tidlegare bankbygget. Planen er å kunna nytta lokala til fleire aktivitetar, og arbeidet er i gang med å leggja til rette for det. Uavhengig av flyttinga er Granvin folkebibliotek eitt av tre bibliotek … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Bustadfelt i Granvin

Endeleg er reguleringsplanane for bustadfelt klare! Dette har vore eit mål for sitjande heradsstyre frå dag ein. Bustadtomter er sett på som eit svært viktig tiltak for å snu folktalsutviklinga. Det har vore gjort eit solid og målretta arbeid frå administrasjonen for å få planane … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Prosjekt Trebygda Granvin

Ein stor del av utviklingsarbeidet som er gjort i heradet i 2014 er knytt til prosjektet Trebygda Granvin. Tanken bak prosjektet er å fremja dei tradisjonar Granvin har innan tre og  trebruk, og den kompetansen som finst på tradisjonell byggeskikk. I tillegg har bygda sagbruksverksemd bygt på tradisjonar som strekkjer … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Kommunestruktur – tankar så langt…

I møtet i juni drøfta Granvin heradsstyre framtidig kommunestruktur. Det var ei god drøfting der representantane kom med sine tankar rundt spørsmålet om kva retning ein på dette tidspunktet ynskjer å gå. Det vart ikkje gjort noko formelt vedtak i saka. Det var … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Bustadarbeidet i Granvin

Det er eit svært viktig mål for Granvin heradsstyre i valperioden å prøva å snu ei negativ folketalsutvikling. Ser ein på SSB sin statistikk har folketalet i Granvin sakte men sikkert gått nedover dei siste 15-20 åra. Det manglar ikkje på folk som … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget